تعداد تخت مصوب : 202 و تعداد تختهاي فعال : 145

CCU :هفت تخت فعال POST CATH : هشت تخت فعال اورژانس : هشت تخت فعال  IVF : یک تخت عمل و چهار تخت ریکاوری
 بخش 1 : 14 تخت فعال  بخش 2‌ : 15 تخت فعال  بخش 3 : 14 تخت فعال  بخش 4 : 13 تخت فعال
 بخش 5 : 17 تخت فعال  بخش 6: 13 تخت فعال  كلينيك : 9 تخت فعال  DAY CARE : هفت تخت فعال
ICU.G : هشت تخت فعال ICU.OH : هشت تخت فعال NICU : چهار تخت فعال VIP: هشت تخت فعال