بسمه تعالي

انسان قرن 21 در جستجوي راهي براي تغيير است و امروز فردي را نمي توان يافت كه حداقل در يكي از جنبه هاي شخصيت و رفتار خود ، خواهان تغيير نباشد اما مهمتر از تغيير، روش ايجاد آن است.

تمام انديشمندان و فيلسوفان در طول تاريخ در مورد راهبردهاي ايجاد تغيير فردي صحبت كرده اند ، اما در دنياي نوين اين وظيفه تا حد زيادي بر دوش روانشناسان است در كشور ما هم رويكرد روانشناختي توانسته است مردم زيادي را جذب كند و روانشناسان ، مشاوران و صاحب نظران در قالب مقالات كتب و نشريات گوناگون قدم در اين عرصه نهاده اند و تا حد زيادي هم اعتماد مردم جلب شده است.

اما در اين ميان نبايد چشم برروي غفلت ها و كاستي ها بست. لذا لازم مي دانيم درراستاي وظيفه رسانه اي خويش روانشناسي را به عنوان يك راهبرد تغيير با زير بناي مستحكم علمي به شما معرفي كنيم چراكه حلقه مفقود روانشناسي امروز زير بناي علمي مستحكمي است كه پاره هاي منقطع بين ما و شما را به نظم در آورد، تا مخاطبان زيادي رابطه برقرار كنيم و اين قرارداد ماست با شما...