نام و نام خانوادگی تخصص تلفن مطب آدرس مطب رزومه
1. عرشي صبا  فوق تخصص  88958224  كارگر شمالي-بالاتر از فاطمي-ساختمان آزمايشگاه-واحد8/ب(حضرت رسول-