نام و نام خانوادگی تخصص تلفن مطب آدرس مطب رزومه
1. اصفهانيان فاطمه فوق تخصص 22552686 پاسداران-نبش گلستان دوم-مجتمع پزشكي پاسداران-طبقه پنجم روزهاي زوج 4 به بعد  
2. بیتا ربانی فوق تخصص 88680211 -