نام و نام خانوادگی تخصص تلفن مطب آدرس مطب رزومه
1. حمديه مصطفي(اعصاب وروان) متخصص 88523416 سهروردي شمالي هويزه شرقي پ 22 ساختمان مهراد ط 4 واحد 10