ردیف سیاستهای کلان بیمارستان رسالت بيمارستان اهداف بيمارستان استراتژي هاي بيمارستان ذی نفعان
1 استخدام و بكارگيري منابع انساني مجرب و متعهد بهره گيري از پزشكان متعهد و پرسنل مجرب ارتقاء رضايتمندي مراجعين و كاركنان با حفظ كرامت انساني و منشور حقوق بيماران وكاركنان افزايش رضايتمندي بيماران/كاركنان پرسنل – بيمارستان – بيماران  
2 اجراي استانداردهاي نيروانساني براساس استانداردهاي وزارت بهداشت بهره گيري از پزشكان متعهد و پرسنل مجرب ارتقاء رضايتمندي مراجعين و كاركنان با حفظ كرامت انساني و منشور حقوق بيماران وكاركنان افزايش رضايتمندي بيماران/كاركنان بيمارستان – بيماران  - پرسنل
3 افزايش رضايتمندي كاركنان بيمارستان بهره گيري از پزشكان متعهد و پرسنل مجرب ارتقاء رضايتمندي مراجعين و كاركنان با حفظ كرامت انساني و منشور حقوق بيماران وكاركنان افزايش رضايتمندي بيماران/كاركنان كاركنان
4 ارتقاء سطح علمي و مهارتي پرسنل بيمارستان   بهره گيري از پزشكان متعهد و پرسنل مجرب ارتقاي توانمندي نيروي انساني با استفاده از برنامه هاي آموزشي حرفه اي ارتقاء توانمندي منابع انساني بيمارستان پرسنل-بيمارستان-بيماران
5 تجهيز منابع فيزيكي و تجهيزاتي بهبود كيفيت خدمات درماني توسعه ساختار فيزيكي و امكانات بيمارستان توسعه ساختار فيزيكي و تجهيزات بيمارستان بيمارستان-بيماران – پزشكان
6 بهبنه سازي فضاي فيزيكي بخش اورژانس   بهبود كيفيت خدمات درماني توسعه ساختار فيزيكي و امكانات بيمارستان توسعه ساختار فيزيكي و تجهيزات بيمارستان بيمارستان-بيماران-پزشكان
7 بهبود و ساماندهي فضاي بايگاني مدارك پزشكي بهبود كيفيت خدمات درماني توسعه ساختار فيزيكي و امكانات بيمارستان توسعه ساختار فيزيكي و تجهيزات بيمارستان بيمارستان
8 استفاده از فن آوری وتکنولوژی نوین در اتاق عمل بهبود كيفيت خدمات درماني ارتقاء مستمر كيفيت خدمات تشخيصي و درماني بهبود مستمر كيفيت خدمات درماني بيمارستان-بيماران-پزشكان
9 استقرار و اجرای استانداردهاي اعتبار بخشی بهبود كيفيت خدمات درماني ارتقاء مستمر كيفيت خدمات تشخيصي و درماني بهبود مستمر كيفيت خدمات درماني بيمارستان-پرسنل-بيماران-پزشكان
10 استفاده از نرم افزارهاي جديد جهت بهبود عملكرد  در بيمارستان بهبود كيفيت خدمات درماني ارتقاء مستمر كيفيت خدمات تشخيصي و درماني بهبود مستمر كيفيت خدمات درماني بيمارستان-بيماران-پرسنل - پزشكان
11 اجراي برنامه هاي پرداخت مبتني برعملكرد بهره گيري از پزشكان متعهد و پرسنل مجرب ارتقاء رضايتمندي مراجعين و كاركنان با حفظ كرامت انساني و منشور حقوق بيماران وكاركنان افزايش رضايتمندي بيماران/كاركنان بيمارستان-پرسنل
12 افزايش دسترسي به خدمات درماني و تشخيصي رعايت حقوق گيرنده خدمت
 
ارتقاء رضايتمندي مراجعين و كاركنان با حفظ كرامت انساني و منشور حقوق بيماران وكاركنان افزايش رضايتمندي بيماران/كاركنان بيمارستان-بيمه ها-پزشكان – بيماران
13 ادامه  همکاری با سایر سازمانهای طرف قرارداد و رعايت تعهدات في مابين بهبود كيفيت خدمات درماني ارتقاء مستمر كيفيت خدمات تشخيصي و درماني بهبود مستمر كيفيت خدمات درماني بيمارستان-شركت ها
14 همکاری  با شرکت های پیمانکار طرف قرارداد بهبود كيفيت خدمات درماني ارتقاء مستمر كيفيت خدمات تشخيصي و درماني بهبود مستمر كيفيت خدمات درماني بيمارستان-شركت ها
15 تامين دارو و مواد مصرفی پزشكي از شرکت های مجاز دارويي و تجهيزات پزشكي   بهبود كيفيت خدمات درماني
 
ارتقاء مستمر كيفيت خدمات تشخيصي و درماني
 
بهبود مستمر كيفيت خدمات درماني بيمارستان-شركت ها
16  افزايش پذيرش بيماران خارجي در راستاي استانداردهاي بيماران بين الملل رعايت حقوق گيرنده خدمت ارائه خدمات بين المللي  افزايش جذب بيماران بين الملل بيمارستان-پزشكان-بيماران
17 افزايش رضايتمندي بيماران افزايش رضايتمندي بيماران
 
ارتقاء رضايتمندي مراجعين و كاركنان با حفظ كرامت انساني و منشور حقوق بيماران وكاركنان افزايش رضايتمندي بيماران/كاركنان بيمارستان-بيماران
18 برگزاري برنامه هاي ارتقا سلامت جامعه ارتقاء ايمني بيمار ارتقاي برنامه مديريت خطر و  ايمني بيمار و پيشگيري و ارتقا سلامت استقرار برنامه پيشگيري و ارتقاء سلامت بيمارستان-جامعه
19 برگزاري برنامه هاي ارتقا سلامت كاركنان ارتقاء ايمني بيمار ارتقاي برنامه مديريت خطر و  ايمني بيمار و پيشگيري و ارتقا سلامت استقرار برنامه پيشگيري و ارتقاء سلامت بيمارستان-جامعه
20 انجام برنامه هاي ايمني بيمار ارتقاء ايمني بيمار ارتقاي برنامه مديريت خطر و  ايمني بيمار و پيشگيري و ارتقا سلامت ارتقاء استانداردهاي ايمني بيمار و كاركنان بيمارستان-بيماران-پزشكان-پرسنل
21 اجراي برنامه آمادگي و مقابله با بحران   ارتقاء ايمني بيمار ارتقاي برنامه مديريت خطر و  ايمني بيمار و پيشگيري و ارتقا سلامت ارتقاء استانداردهاي ايمني بيمار و كاركنان بيمارستان-بيماران-پزشكان-پرسنل