خدمات و فعالیت ها
بخش هاي سرپايي

ردیف   نام بخش ردیف   نام بخش
1.   اورژانس 9.   آندوسكوپي
2.   كلينيك اطفال 10.   آزمايشگاه
3.   كلينيك چشم پزشكي 11.   راديولوژي
4.   كلينيك زنان 12.   كلينيك زخم
5.   كلينيك تخصصي و فوق تخصصي 13.   سي تي اسكن
6.   فيزيوتراپي 14.   سونوگرافي
7.   اسپيرومتري 15.   اديومتري
8.   دندان پزشكي 16.   IVF
 
بخش هاي پشتيباني

ردیف   نام بخش ردیف   نام بخش
1.   مديريت 12.   مدارك پزشكي
2.   خدمات و انتظامات 13.   آمار
3.   امور مالي 14.   دبيرخانه
4.   امور اداري 15.   داروخانه
5.   مخابرات 16.   تجهيزات پزشكي
6.   لندري 17.   بهداشت محيط
7.   تداركات 18.   بهداشت حرفه اي
8.   انبار 19.   ساختمان
9.   تغذيه 20.   خياط خانه
10.   CSSD 21.   آتش نشاني
11.   امور قراردادها 22.   مركز كامپيوتر و سرور