راهنمای ترخيص و دريافت مدارک

ترخيص بيماران به دو صورت بيمه و آزاد به شرح ذيل ميباشد:

1-ترخيص بيماران بستري آزاد:
الف-دريافت وديعه براساس برآورد انجام فعاليت درماني توسط كارشناس ترخيص و بر اساس تعرفه هاي مصوب معاونت درمان با برآورد 30% از بيمار اخذ و مابقي هزينه درطول زمان درمان و يا زمان ترخيص بيمار اخذ خواهد گرديد و تسويه با بيماران فقط بصورت نقدي خواهد بود.
ب- تنها در صورتي بيمار به ضمانت پزشك قابل ترخيص خواهد بود كه ازپزشك مربوطه دستور كتبي به واحد ترخيص ارائه نماييد.
پ-جهت دريافت مدارك پرونده بيماران آزاد بعداز ترخيص،بيمار با ارائه اصل صورتحساب به واحد مدارك پزشكي واقع در طبقه منفي يك مراجعه و پس از پركردن فرم درخواست مدارك توسط پرسنل مدارك پزشكي آماده گرديده و پس از دريافت پيامك بيمار ميتواند جهت اخذ مدارك به واحد مدارك پزشكي مراجعه نمايند.

2-ترخيص بيماران بستري بيمه:
الف- بيمارستان با بيمه هاي مكمل كه ليست آنها در واحدامور قراردادها ميباشد قرارداد داشته و با بيمه هاي پايه( تامين اجتماعي و خدمات درماني) قرارداد ندارند.
ب-در لحظه پذيرش بيمار وديعه اي براساس نوع قرارداد بيمه تكميلي بابت درصد فرانشيز و موارد خارج از تعهد بيمه از بيمار دريافت ميگردد.
پ-بيمه نامه هاي ارائه شده به واحد ترخيص از لحاظ تاريخ بيمه،نوع درمان و سقف هزينه درمان توسط واحد ترخيص كنترل ميگرددو در صورت هرگونه مغايرت بيمه نامه به همراه بيمار مسترد و پس از اصلاح در صورتحساب بيمار اعمال ميگردد.
ت- درموارد بيمه اي فقط صورتحساب خارج از تعهد بيمه به بيمار تحويل ميگردد.چنانچه بيمار درخواست مدارك بستري را داشته باشد مي بايست يكماه بعد از تاريخ ترخيص به بيمه مربوطه مراجعه و مدارك مورد نياز را دريافت نمايند.
ث- طبق دستورالعمل مديريت عامل تخفيف به بيماران بستري بيمه به هيچ عنوان تعلق نمي پذيرد.

• ترخیص بیماران بستری شده درایام هفته ازساعت 7:30 تا 19:00 می باشد روزهای جمعه وایام تعطیل ازساعت 8:00 تا 14:00 می باشد .
• دستور ترخیص طبق دستور پزشک معالج خوهد بود و پرونده توسط منشی بخش تکمیل و به بخش ترخیص ارسال می شود ، (ترخیص براساس مدت زمان بستری و اقدامات درمانی در بازه زمانی مشخصی انجام می گیرد( .
• کلیه تعرفه های مرکز براساس طرح تحول نظام سلامت و طبق کتاب ارزش نسبی خدمات درمانی و تشخیصی سال 1393 محاسبه و صورت حساب به بیمار تحویل داده می شود .
• هزینه های درمانی بیماران دارای بیمه های تکمیلی طرف قرارداد ، طبق قرارداد با سازمان های بیمه گر محاسبه و هزینه های خارج از تعهد آن سازمان ها بصورت نقدی دریافت خواهد شد .

چنانچه بیمار شما در هنگام ترخیص از بیمارستان به صورت آزاد با بیمارستان تسویه حساب کرده و در عین حال دارای بیمه تکمیلی و یا پایه می باشند می تواند جهت ارائه مدارک به بیمه و دریافت هزینه مراحل زیر را انجام دهند:

• اعلام درخواست مدارک بیمه در هنگام ترخیص .
• تماس با واحد  مدارک پزشکی با شماره تلفن 21-22363312 یک هفته بعد از تاریخ ترخیص جهت پیگیری مدارک .
• چنانچه مدارک زودتر از یک هفته آماده شود واحد مدارک پزشکی از طريق پيامك يا تلفن  با شما تماس می گیرد.
• پس از اطمینان از آماده بودن مدارک در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 تا 15 و پنجشنبه ها از ساعت 8 تا 13 به واحد مدارک پزشکی واقع در طبقه 1- مراجعه شود.

لازم به ذکر است : مدارک تنها در یک نسخه به بیمار ارائه می گردد و چنانچه بیمار دارای چندین بیمه می باشد لازم است به تعداد بیمه های خود از مدارک کپی گرفته و هنگام مراجعه به بیمه پایه اوراق کپی شده را جهت برابر اصل شدن برای بیمه مکمل به بیمه پایه تحویل دهد.
• مدارک فقط یک بار به بیمار داده می شود  و در صورت مفقود شدن المثنی صادر نخواهد گردید.
• مدارک باليني و محرمانه  فقط به شخص بیمار و یا بستگان درجه اول شامل پدر ، مادر ، همسر ، برادر و فرزندان با ارائه کارت شناسایی معتبر تحویل داده خواهد شد.
•  لازم به ذکر است که کلیه بیماران باید صورتحساب هنگام ترخیص را به مدارک بیمه ای خود الصاق نمایند .
• چنانچه بیمار با معرفی نامه به بیمارستان مراجعه کرده است در این صورت واحد بیمه گری بیمارستان مدارک بیماران را به بیمه مربوطه ارسال نموده و بیماران جهت اطلاع و پیگیری از نحوه ارسال
مدارک خود با شماره    21-22363312  واحد بیمه گری بیمارستان تماس حاصل فرمایند .
• هرگونه دخل و تصرف در محتویات پرونده با هر هدف ، جرم محسوب شده و مصداق ماده قانونی مخدوش کردن مدارک مستند بوده که مجازات مربوطه برای آن تعریف شده است.