خط مشي سازمان

بيمارستان فوق تخصصي پارسيان با هدف ارائه خدمات بهداشتي ، تشخيصي و درماني در جهت ارتقاء كيفيت خدمات و جلب رضايت مراجعين با در نظر گرفتن الزامات قانوني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و بر اساس دستورالعمل اعتبار بخشي اصول ذيل را دنبال مي¬کند :

- بهره گيري از تعهد ، تجربه و تخصص پزشكان و پرسنل
- تلاش در جهت افزايش ايمني بيمار و كاركنان در راستاي ارائه خدمات استاندارد و با كيفيت
- تلاش در جهت افزايش رضايتمندي بيماران و مراجعين
- بهبود مستمركيفيت ارائه خدمات تشخيصي ودرماني
- كوشش مداوم در جهت افزايش توانمندي كاركنان
- الزام تمامي همكاران به رعايت اصول اخلاقي و شان و منزلت مراجعين و همكاران


ماموريت (Mission)

بيمارستان پارسيان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران در جهت دستيابي به اهداف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، ماموريت هاي ذيل را در پيش رو دارد:
- بهبود كيفيت خدمات درماني
- بهره گيري از پزشكان متعهد و پرسنل مجرب
- ارتقاء ايمني بيمار
- رعايت حقوق گيرنده خدمت
- افزايش رضايتمندي بيماران


دورنما(Vision):

مابرآنيم به منظور تامين و ارتقاء سلامت جامعه تا 5 سال آينده ، جزء بيمارستان هاي برتر و فعال در عرصه ملي ، شناخته شده و در درمان بيماران با بالاترين كيفيت سهم موثري را ايفا نماييم .
 

اعتقادات و باورها :

- رعايت حقوق بيماران و مراجعين
- ارتقاء كيفيت آموزش
- رعايت ارزش هاي اخلاقي ، موازين شرعي
- بهبود مستمر و ارتقاء خدمات
- افرايش رضايتمندي پرسنل
- حافظ و دوستدار محيط زيست
- مديريت بهينه منابع مالي و حركت در مسير كاهش هزينه هاي مازاد

 
اهداف كلان:

- ارتقاء مستمر كيفيت خدمات تشخيصي و درماني
- ارتقاء رضايتمندي مراجعين و كاركنان با حفظ كرامت انساني و منشور حقوق بيماران وكاركنان
- ارتقاي برنامه مديريت خطر و ايمني بيمار
- ارتقاي فعاليت مديريت بحران جهت كاهش خطر و مقابله با بحران
- توسعه سيستم نظارتي با استفاده از پايشهاي مديريتي و مراقبتي واجراي سيستم خودارزيابي