برنامه ريزي استراتژيك مبتني بر كيفيت


ماموريت (Mission)
بيمارستان پارسيان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران در جهت دستيابي به اهداف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، ماموريت هاي ذيل را در پيش رو دارد:
- ارتقا ايمني بيماران و كاركنان
- بهبود كيفيت خدمات درماني
- بهره گيري از پزشكان متعهد و پرسنل مجرب
- ارتقاء سلامت بيماران و كاركنان
- رعايت حقوق گيرنده خدمت
- افزايش رضايتمندي بيماران و كاركنان


دورنما(Vision):
مابرآنيم به منظور تامين و ارتقاء سلامت جامعه تا 3 سال آينده ، جزء بيمارستان هاي برتر و فعال در عرصه ملي ، شناخته شده و در درمان بيماران با بالاترين كيفيت و ايمني سهم موثري را ايفا نماييم .

اعتقادات و باورها :
- رعايت حقوق بيماران و مراجعين
- ارتقاء كيفيت آموزش بيماران و كاركنان
- رعايت ارزش هاي اخلاقي ، موازين شرعي
- بهبود مستمر و ارتقاء خدمات درمان و تشخيصي
- رعايت استانداردهاي ارتقاي سلامت
- افرايش رضايتمندي پرسنل و بيماران
- حافظ و دوستدار محيط زيست
- مديريت بهينه منابع مالي و حركت در مسير كاهش هزينه هاي مازاد

اهداف كلان:
- ارتقاء مستمر كيفيت خدمات تشخيصي و درماني
- ارتقاء رضايتمندي مراجعين و كاركنان با حفظ كرامت انساني و منشور حقوق بيماران وكاركنان
- ارتقاء برنامه مديريت خطر و ايمني بيمار
- مديريت منابع انساني و ارتقاي توانمندي منابع انساني
- ارائه خدمات به بيماران بين المللي IPD
- توسعه ساختار فيزيكي وامكانات بيمارستان
- اتقاء سلامت بيماران،كاركنان، محيط و جامعه