بيمارستان پارسيان در زميني به مساحت حدود 5000 متر مربع در 9 طبقه با زير بناي 12500 متر مربع در منطقه سعادت آباد تهران واقع شده است. مراحل احداث آن در سال 1381 شروع و با تلاش مسئولين محترم در مهرماه 1385 فعاليت خود را آغاز نموده است و پس از اعتباربخشي سال 1392 داراي امتياز ارزشيابي درجه 1 با 200 تخت بستري  مي باشد. اين بيمارستان با دارا بودن تمامي رشته هاي پزشكي و تخصصي و بخشهاي مراقبت ويژه، NICU ، پست آنژيو و بخشهاي بستري ،VIP ، IPDبا تمام امكانات رفاهي ، درمانگاه ، بخش آنكولوژي، اورژانس ، اتاق هاي عمل ، آنژيوگرافي ، آزمايشگاه ، تصويربرداري ، فيزيوتراپي،اديومتري ، دندانپزشكي ، آندوسكوپي ، كلونوسكوپي ، داروخانه و . . . به ارائه خدمت مشغول مي باشد.