باسلام
مراجعين محترم شكايت شما بصورت محرمانه مورد بررسي قرار گرفته و خللي در كيفيت دريافت خدمات شما ايجاد نمي گردد.