مقدمه 
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات كاركنان و مراجعين و ارائه طرح هاي پيشنهادي به عنوان يكي از ابزارهاي ارتقاي كيفيت مديريت مشاركتي در سطوح مختلف سازمان مي باشد. با استفاده از تفكرات مثبت افراد مختلف مي توان وضعيت سازمان را بهبود بخشيد.
اهداف :‌
1. ترويج و اشائه فرهنگ مشاركت كاركنان و مراجعين
2. بهبود مستمر نحوه انجام كار و ارتقاء كيفيت خدمات
3. افزايش احساس مفيد بودن در محيط كار
4. ايجاد نشاط و شادابي در محيط كار
5. ايجاد سيستم مناسب جهت ايجاد خلاقيت و استفاده از تجارب پرسنل
6. افزايش رضايتمندي كاركنان و بيماران
بهبود روابط انساني
موضوعات پيشنهادي
1. افزايش كيفيت خدمات در زمينه درمان و آموزش بيماران
2. افزايش كيفيت خدمات و فعاليت هاي بيمارستاني در زمينه پيشگيري
3. سرعت بخشيدن به خدمات ارائه شده در بيمارستان
4. صرفه جويي در منابع انساني و كاهش هزينه ها بدون كاهش كيفيت خدمات
5. اصلاح و بهبود ساختار سازماني
6. افزايش رضايتمندي مراجعين و كاركنان حتي الامكان بدون تحميل هزينه اضافي سيستم درماني
7. ارتباطات مناسب بين بخشي در بيمارستان
توجه :
كليه كاركنان ، همراهان و بيماران مي تواند پيشنهادات خود را به صورت فردي يا گروهي ارائه نمايند.
شرايط پيشنهادات 
1. خارج از حوزه وظايف و اختيارات بيمارستان نباشد .
2. مستندات كافي داشته باشد و حاوي توضيحات منطقي و شفاف باشد.
3. مغاير با مقررات و دستورالعمل ها نباشد.
4. راهكار مناسب در آن ارائه شده باشد .
5. تكراري نباشد.
6. نقاط قوت و ضعف طرح عنوان شده باشد.
7. هزينه اجراي طرح در صورت امكان مشخص باشد.
8. سابقه انجام طرح مورد نظر در ساير مراكز در صورت امكان عنوان شده باشد.
مراحل ارائه پيشنهاد :‌
1. دريافت فرم ارائه طرح از واحدهاي مختلف بيمارستان
2. تكميل و تحويل آن به دفتر بهبود كيفيت يا دفتر پرستاري بيمارستان
دريافت كد رهگيري توسط فرد پيشنهاد دهنده از دفتر بهبود كيفيت
3. دريافت كد رهگيري توسط فرد پيشنهاد دهنده از دفتر بهبود كيفيت
 
4. بررسي و اعلام نظر كارشناسان بيمارستان
5. طرح موضوع و ارائه نظر نهايي توسط تيم حاكميتي بيمارستان
6. اعلام نظر نهايي تيم حاكميتي
7. اهدا لوح تقدير به پيشنهاد دهنده
8. اجرايي كردن پيشنهاد مصوب توسط كميته اجرايي بيمارستان
9. ارائه باز خورد طرح به فرد مورد نظر توسط واحد بهبود كيفيت
 

آدرس : سعادت آباد، سرو شرقي نرسيده به ميدان فرهنگ
تلفن : 21-22363312
فاكس : 22362522
تلفن داخلي دفتر بهبود كيفيت : 2429
تلفن داخلي واحد شكايات : 2525
سايت بيمارستان :‌ www.ParsianHospital.com
Email: parsian.hospital @ gmail.com