شنبه
ساعت
خانم دكتر نادري 14-16
يكشنبه
خانم دكتر مرتضوي 9-14
خانم دكتر نادري 14-16
دوشنبه
آقاي دكترشيخ 10-12
خانم دكتر نادري 14-16
سه شنبه
خانم دكتر مرتضوي 9-14
خانم دكتر نادري 14-16
چهارشنبه
خانم دكتر نادري 14-16
پنجشنبه
آقاي دكترفلاحي 8-10
خانم دكتر نادري 14-16