دوشنبه
ساعت
آقاي دكتر حكيم 8-9
چهارشنبه
خانم دكتر غروي 14-16