شنبه
ساعت
خانم دكتر نادري 14-16
يكشنبه
 
خانم دكتر نادري 14-16
دوشنبه
 
خانم دكتر نادري 14-16
سه شنبه
 
خانم دكتر نادري 14-16
چهارشنبه
 
خانم دكتر نادري 14-16
پنجشنبه
 
خانم دكتر نادري 14-16