شنبه
ساعت
خانم دكتر نادري 14-16
يكشنبه
خانم دكتر نادري 14-16
دوشنبه
خانم دكتر نادري 14-16
سه شنبه
خانم دكتر نادري 14-16
چهارشنبه
خانم دكتر نادري 14-16
پنجشنبه
خانم دكتر نادري 14-16