شنبه
ساعت
آقاي دكتر زارع 8-10
آقاي دكترموسوي 11-12
آقاي دكترطالبيان 14-16
يكشنبه
آقاي دكترمدني(فوق تخصص زانو) 8-11
آقاي دكترعظيمي 11-12
آقاي دكترسلطان خواه 12-14
آقاي دكتر صفايي(ستون فقرات) 18
دوشنبه
آقاي دكتر معتمدي 8:30-10
آقاي دكترموسوي 10:30-12
آقاي دكترلياقت 16-16:30
سه شنبه
آقاي دكترعظيمي 10:30
آقاي دكترموسوي 10-11
آقاي دكترسلطان خواه 12:30-14
آقاي دكترفخاريان 14
چهارشنبه
آقاي دكتر معتمدي 10-12
آقاي دكتر كرمي( اطفال) 18-19
آقاي دكتراخلاق نجات 19-20
پنجشنبه
آقاي دكتررحيمي 14