شنبه
ساعت
خانم دكتر صادقي زاده 9-13
دوشنبه
خانم دكتر صادقي زاده 10:30-12
سه شنبه
آقاي دكتر حيدرنژاديان 8-9:30
چهارشنبه
خانم دكتر صادقي زاده 9-12
آقاي دكتر حيدرنژاديان 15-17
پنجشنبه
آقاي دكتر حيدرنژاديان 8:30-10