چهارشنبه
ساعت
آقاي دكتر عليجاني 13-14
آقاي دكتر ميرزايي 17