خدمات ارائه شده به بيماران:
١-ارزيابي شنوايي كودكان و بزرگسالان
٢-غربالگري شنوايي نوزادان
٣-ارزيابي شنوايي كودكان به روش ABR،ASSR
٤-تجويز و تنظيم سمعك
٥-مشاوره سمعك و كاشت حلزون به بيماران